O energetski izkaznici

energetskeizkaznice.eu

O energetski izkaznici:

Energetsko izkaznico stavbe morajo pridobiti lastniki stavbe v primeru, če bodo stavbo (ali stanovanje) prodajali ali oddajali v nov najem (daljši od enega leta).  Energetsko izkaznico je potrebno pridobiti za vse nove stavbe in za vse javne stavbe s površino večjo od 250 m2. Najmanj prva stran energetske izkaznice mora biti nameščena na vidnem mestu v stavbi ali delu stavbe, ki je v lasti ali uporabi javnega sektorja in je uvrščena v podrazrede standardne klasifikacije stavb ali delov stavb:

 • 12201 Stavbe javne uprave,
 • 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
 • 12640 Stavbe za zdravstvo,
 • 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo.

Energetski zakon predvideva izjeme in sicer izkaznice za stavbo ali njen posamezni del ni potrebno predložiti pri:

 • oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta,
 • prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
 • prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
 • prodaji ali oddaji nepremičnine, ki je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju.

Energetska izkaznica ni zahtevana tudi za:

 • stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
 • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
 • industrijske stavbe in skladišča,
 • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
 • enostavne in nezahtevne objekte ter
 • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.

Izvzete stavbe so:

 • stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
 • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
 • industrijske stavbe in skladišča,
 • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
 • enostavni in nezahtevni objekte ter
 • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.

Energijski kazalniki se prikažejo na barvnem poltraku energetske izkaznice.

Energijski kazalniki za merjeno energetsko izkaznico so naslednji:

 • letna dovedena energija na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/(m2a)),
 • letna dovedena električna energija na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/(m2a)),
 • letna primarna energija za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/(m2a)),
 • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Ak (kg/(m2a)).

Energijski kazalniki za računsko energetsko izkaznico so naslednji:

 • letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe QNH/Ak (kWh/(m2a)),
 • letna dovedena energija za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Q/Ak (kWh/(m2a)),
 • letna primarna energija za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/(m2a)),
 • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/(m2a)).

Energijski kazalnik se razvrsti v naslednje razrede:

 • A1:     od 0 do vključno 10 kWh/m2a,
 • A2:     nad 10 do vključno 15 kWh/m2a,
 • B1:     nad 15 do vključno 25 kWh/m2a,
 • B2:     nad 25 do vključno 35 kWh/m2a,
 • C:     nad 35 do vključno 60 kWh/m2a,
 • D:     nad 60 do vključno 105 kWh/m2a,
 • E:     nad 105 do vključno 150 kWh/m2a,
 • F:     nad 150 do vključno 210 kWh/m2a,
 • G:     nad 210 kWh/ m2a.

Več na povezavi: Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb

 

Authors

  Strani